!به اتریش خوش آمدید

قصر شون برون () و گلوریت تپه نه چندان بلند، پوشیده از سبزه ودرخت. بر تپه بنای گلوریت با یازده ستونی گنبدی خود نمایی می . درجلو بنا آدم ها مدام دررفت وآمدند.

شما اهل کشوری هستید که شامل اتحادیه اروپا وهم چنان سوئیس نمی شود ومی خواهید در اتریش اقامت نمایید. ما خوش حالیم ازاین که شما
اتریش رابرای اقامت تان انتخاب کرده اید وبه شماخوش آمدمی گوییم.
برای آشنایی بهتردرشروع اقامت شما دراتریش لازم است که به قوانین ومقرراتی که دراتریش به آن ها اهمیت داده می شود آشنایی حاصل
نمایید. ماسعی می کنیم که این قوانین ومقررات، ومعلومات دیگری رادراین جا دراختیارشما قراردهیم.


FS. راه آسان:  ترین راه برای بدست آوردن معلومات مهم

 وب سایت fs-easyway.at معلوماتِ درباره  امورصحی، آموزشی، اجتماعی،  وادارات دولتی رادراختیار شما قرارمی دهد. عنوان دانش وارزش بیان گرمهم ترین هنجارها ورفتارهای جامعه اتریش است  ما را به ارزش هایی رهنمون می شود. ازاین رو، درپروسه انتگراسیون شما می بایست به این ارزش ها آشنا شوید.

بعد ازرسیدن به اتریش یکسری نکات ضروری راشما می بایست انجام دهید. قدم نخست

معلومات بیشتر درباره پروژه راه آسان  وانجمن عادلانه وحساس اتریش

 اگرسؤالی دارید توسط امیل office@fairundsensibel.at باما درتماس شوید.


گرافی: با حروف ÖIF رنگ سیاه رو ی حرف Ö سه خط مستطیل  به رنگ سرخ، سفید وسرخ نقش بسته است. مقارن ÖIF سه 
Österreichischer, Integration, Fonds زیر هم قراردارد ودرمجموع آرم این اداره رامشخص می .

سطح مربع به رنگ قرمز رو ی آن پنج نفربه رنگ سفید قراردارند. مقارن آن پنج حرف BMASK مخفف آرم وزیرآن متن Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz آرم به رنگ ی مشخص آرم این اداره می باشد.

سه تاحرف مخفف وی نقطه BM.I به رنگ ی زیر آن متن Bundesministerium für Inneres به رنگ ی و نقش ی عقاب درسینه آن پرچم اتریش به رنگ سرخ، سفید وسرخ دربالای متن بیان آرم این اداره است.

زمینه مربع ازدوقسمت سیاه وسبز یل شده است. درزمینه سبز گل رُزبه رنگ سرخ وروی زمینه سیاه، متن Fair und Sensibel Österreich وهم چنین پرچم اتریش به رنگ سرخ سفید وسرخ نمایان گر آرم این انجمن است.

طبل خوابیده به رنگ قهوه ای روی آن چهارتا نوت موسیقی به رنگ سیاه وپاین آن متن Ghana Minstrel Choir به رنگ طلایی بیان گرآرم این انجمن می باشد.