اجازه کار

گرافیک: روی یک کاغذسفید، خطوطی به علامت یک متن مشخص شده است. پایین متن، دایره ای که دروسط آن نشانک «تأیید» به رنگ سبز وبالای آن مهرمدوربه رنگ قهوه ای رسم شده است.

اصولاِ دراتریش از 15 سالگی می توان شغلی راانتخاب نمود، ودوره های آموزش شغلی (Lehre)  راانجام داد وپیش
ازآن تا 15 سالگی (اتمام صنف نه  کلاس) مکتب، مدرسه اجباری می باشد.

برای این که دراتریش قانونی کارنمود، کسانی که تابعیت سوم دارند (اهل اتحادیه اروپا وِیا سِوئیس نیستند) دربسیاری
موارد نیازبه اجازه کار از ادارات مربوط دارند. اجازه کار هم مبتنی به اجازه اقامت می شود.

اجازه اقامت دایمی دارندگان کارت EG سرخ  سفید سرخ کارته پلوس به شما امکان این رامی دهد که مستقلاِ -ِ –
(مثلا : شرکتی تأسیس نمایید) کارنمایید ویا درشرکتی مشغول به کارشوید بدون این که نیازبه درخواست اجازه
کار(اجازه کاربا شرایط لازم – Arbeitsbewilligung ) داشته باشید. کارت اقامت دایمی را کسانی دارا هستند که
مدت طولانی را دراتریش سپری کرده بوده باشد وطبق شرایط، این کارت را دریافت کرده است. درغیراین صورت
(نداشتن اقامت دایمی) به اجازه کار ازاداره مربوطه لازم می باشد تا بتوان دراتریش کارنمود.
دونوع اجازه کار وجود دارد: اجازه کارباشرایط خاص Beschäftigungsbewilligung و اجازه کار.
Arbeitserlaubnis فرق آن مشخص شده است:

اجازه کار(باشرایط خاص)Beschäftigungsbewilligung

 این نوع اجازه کار راشما دِرصورتی نیاز دارید که تاهنوز دراتریش کار نکرده باشید ویا تاهنوز اجازه اقامت
دراتریش رانداشته اید.
این نوع اجازه کار برای داشتن یک شغل درمکان مشخص وبرای کار خاص صادرمی شود.
داشتن این نوع اجازه کار، به مدت یک سال است وازطرف کارفرما دِرخواست می شود.

اجازه کارArbeitserlaubnis

برای دریافت این نوع اجازه کار لازم می باشد درطی 14 ماه اخیر 52 هفته آن را به طورقانونی کارکرده باشید. وهم
باید دارنده کارت سرخ سفید سرخ باشید.

باداشتن این شرایط اعضای فامیل (همسروفرزند) هم می توانند اجازه کاردریافت نمایند درصورت که ازسکونت شان
دراتریش دوازده ماه گزشته باشد.

صدور این نوع اجازه کار دربعضی ایالت ها به مدت دوسال تجویزمی شود وتوسط خود شخص متقاضی کارباید
درخواست شود. مسؤل صدور اجازه کارهم اداره کار ( AMS ) می باشد. تمدید اجازکاردرصورت درخواست
متقاضی ممکن می باشد. فورم درخواست اجازه کار این جا قِابل دسترس است.

منبع: وزارت داخله (کشور) BMI