اوقات کار

گرافیک: دوتا ساعت با ابره سفید وخط دایره ای سیاه وعقربه های به رنگی آبی. ساعت که دست چپ قراردارد ساعت هفت رانشان می دهد وساعت دست راست ساعت سه رانشان می دهد.

وقت کار رامی توان به دو دسته تقسیم نمود. کارمعمول (Normalarbeitszeit) و اضافه کاری (Überstunden)

ساعات کاری طبق معمول دراتریش 8 ساعت در روز و 40 ساعت درهفته است. استثناهای هم دراین رابطه وجود
دارد.

کاربیشتر ازهشت ساعت، یعنی بیش ازکارمعمول جزأ اضافه کاری محسوب می شود. اضافه کاری طبق ساعت
پرداخت می شود ویا ازساعات کارمعمول کسرشده وفراغ تِ کارمی گیرد.

بعد ازشش ساعت کار، کارگر حق استراحت 30 دقیقه را دارد. وقت استراحت جزء کارمحسوب نشده وپرداخت هم
نمی شود. بین کاریک روز و روز دیگر قانوناِ باید 11 ساعت فاصله تفریحی وجود داشته باشد.

دربین کارهفتگی قانوناِ 36 ساعت تاکارهفته دیگر فاصله (وقت آرامش) باید وجود داشته باشد. استثنائا تِ هم، ممکن
می باشد.

منبع:

BMASK/BM.I

لینک ها

anwaltarbeitsrecht.com (کتاب)