آموزش برای بزرگ سالان

گرافیک: درکلاس جلو تخته یک آموزگارپشت میزایستاده است. روبرویش سه تامتعلم پشت میزتحریرنشسته اند.

بزرگ سالان اغلب برای آموزش بیشتر ویا برای موقعیت های شغلی بهتر، ازفرصت های آموزشی که برای شان
فراهم می شود استفاده می کنند. این فرصت ها یا شامل دوره های آموزش اولیه ویا شِامل آموزش های شغلی می
شوند.

کورس های آموزش برای بزرک سالان نه تنها دوره های آموزشی را برای آنان فراهم می کند بلکه بزرک سالان می
توانند دوره های آموزشی ازدست داده راجبران نموده ومدارک دیپلم ویا بالاتر از آن را بدست بیاورند.

آموزش بزرک سالان درحقیقت یک نوع بهبود وِ بِالابردن سطح آموزش این قشراست وباآموزش های پیشرفته ویا
تخصصی (Fortbildung) برای کسانی حرفه ویا دوره های تعلیمی را گِزرانده متفاوت است.

دراتریش آموزشگاه های دولتی وشخصی برای بزرک سالان بسیار زیاد وجود دارد. معلومات بیشتر دراین مورد
درمجموعه لینک های زیر قابل دریافت است.

لینک ها