سلامتی

عکس: درپیش زمینه عکس گیاهی است باغنچه های سفید وبنفش. پس زمینه گل های رُز به غنچه سرخ زنگ که مه آلود شده است.

مسؤلیت سیستم بهداری وهزینه آن بدوش دولت است. این صفحه به منظور ارتقا معلومات شما در زمینه بهداری
ومعلومات مربوط به آن اختصاص داده شده است.


موضوع اول اختصاص داده شده به ساختار سیستم بهداری اتریش وعملکرد آن.

موضوع دوم اختصاص یافته است به سیستم بیمه درمانی دراتریش وهزینه هرمراجعه به پزشک واطلاعات مربوط به
آن.

راهنمایی های مراجعه به داکتر)پزشک( دراتریش.

لیست پزشک های که با شرکت بیمه درمانی اتریش قرارداد دارند درشرکت بیمه درمانی موجود است. ومراجعه کننده
ای که کارت بیمه درمانی دارد مستقیماِ به پزشک پول پرداخت نمی کند. درانترنت نیز معلومات دراین باره در
دسترس است. ودرذیل نیز لیست ازسایت ها دِراختیارشما قِرار دِاده شده است.

داکترهایی که باشرکت بیمه قرار دِاد دارند هزینه معالجه را مِستقیم از بِیمار دریافت نمی کنند بلکه آن را بِا شرکت
بیمه محاسبه می کنند. اکثربیماران درهنگام مراجعه به داکتر هزینه ای را مِتقبل نمی شوند. استثناهای در رابطه به
کارمندان اداری ( Beamtinnen/Beamte ) وجود دارد.

لیست ازشفاخانه ها )ِبیمارستان( درلینک های ذیل درج شده است.

کمک ومعالجه پزشکی هزینه دربر دِارد. اما مِکان هایی وجود دارد که داکترها )ِپزشک ها( دِرآنجا بدون دریافت
هزینه بیماران را مِعاینه می کنند.

مکان هایی که به شما مِعاینه ویا مِعالجه هایی دِاکتری )پزشکی( را بِدون هزینه ارائه می کنند درلینک ذیل درج شده
است.

لینک ها

وزارت صحت عامه
بیمه اجتماعی اتریش
اتحادیه صنفی دِاکترهای (پزشک های) اتریش (آدرس دِاکترها ،ِپزشک ها دراتریش)
کمک های پزشکی مجانی (خدمات آمبولانس ودوا، مشاوره اجتماعی وکمک دارویی برای کسانی که بیمه نیستند.)
لیست شفاخانه های اتریش
برادر مهربان (کمک های پزشکی مجانی)
کاریتاس اشتایرمارک (کمک های پزشک مجانی در ماریان ن امبولانس  گراتس)