سیستم بهداشت

گرافیک: یک گوشی طبی که ساعتک ضربان سنج آن بایک شلنگ سرخ رنگ به گوشی وصل شده است. شلنگ ازوسط به طوری انحنایافته است که سمبل قلب به رنگ سرخ، سفید وسرخ رابه نمایش می گزارد.

درسیستم بِهداشت اتریش چندین ارگان ومؤسسه نقش داشته ونحوه توزیع بودیجه درشفاخانه ها وِمراکز درمانی را
سیاست گزاری می کند. ارگان های مانند پارلمان اتریش، وزارت صحت عامه (وزارت بهداشت) وزارت کارو اداره
اموراجتماعی وحامی حقوق مصرف کننده ها، درکناراین ارگان ها، بیمه درمانی اتریش درحقیقت ارگان های نامبرده
را بهم پیوند داده و تأمین کننده منافع اقشار مختلف اجتماع اعم ازکارفرمایان وکارگران می باشد.

در سِیستم بِهداشت اِتریش علاوه بر بخش های دیگر دوبخش عمده مانند شفاخانه ها (بیمارستان) که خدمات
کلانترارائه می کنند و مراکز درمانی که خدمات سرپایی ارائه می کنند وِجود دِارد.

سیستم بِهداشت اِتریش توسط شرکت های بیمه اجتماعی، مالیات ها وکسانی که بیمه خود را مستقلا ا پرداخت می کنند
تأمین می شود. کارمندان، کارگران وکسانی که خود کفاهستند هستند هم باید سهمی در پرداخت بیمه اجتماعی داشته
باشند. بیمه اجتماعی دربر دِارنده بیمه مریضی، بیمه حوادث درموارد هم شامل بیمه بازنشستگی نیزمی شود. بیمه
بازنشستگی بستگی به اداره بیمه ای دارد که شما درآنجا بیمه درمانی دارید. کارمندان وکارگران که خود کفا نیستند
درانتخاب شرکت بیمه شان آزاد نیستند وبیمه شان بستگی به شرکت که درآن کارمی کنند، ومکان کارشان که، درکدام
ایالت کارمی کنند تعلق دارد. برای کسانی که خود کفاهستند می توانند شرکت بیمه درمانی شان راخودشان انتخاب
کنند.

کسانی که دراتریش زندگی می کنند همه حق برخورداری ازکمک های پزشکی را دِارند.

معلومات بیشتر به زبان های مختلف دراین جا قِابل دسترسی است. بیمه اجتماعی اتریش.

منبع:  BMG